Možnost práce v zahraničí
 
Členství v EU s sebou přináší možnost pro naše občany pracovat bez překážek kdekoliv v EU. Máme také nárok na stejné pracovní podmínky a sociální ochranu.
Odstranění hranic
 
Členství v EU s sebou nese členství v schengenském prostoru. Lidé se tak nemusí zdržovat na hranicích. Opatření je pak klíčové pro naše firmy, které dodávají výrobky do zemí EU. Díky neexistenci vnitřních hranic v rámci EU nedochází ke zdržení na hranicích a snižují se náklady při přepravě.
Uznávání kvalifikací
 
V případě získání pracovního místa v zahraničí je občanům členských zemí uznávána potřebná kvalifikace. To snižuje čas a náklady na vyplňování formulářů, úředních ověření překladů diplomů apod.
Jednodušší vývoz do světa
Díky dohodám o volném obchodu mezi EU a tzv. třetími zeměmi je pro členské země EU jednodušší vývoz zboží a služeb za hranice společenství. Export našich výrobků je tak levnější i mimo EU.
Kvalitnější infrastruktura
Od svého vstupu do EU v květnu 2004 do konce roku 2017 odvedla Česká republika do společného rozpočtu téměř 515,8 mld. Kč a získala z něj cca 1 211 mld. Kč. Její čistá pozice tak činí přibližně 695,5 mld. Kč, které jsme využili na výstavbu infrastruktury, modernizaci ekonomiky, podporu sociálních služeb či rekvalifikace. Více o finančních tocích zde.
Doprava zboží
 
Pro třetí země platí v případě dopravy zboží na území EU limity pro maximální počet kamionů. Díky členství v EU mohou naši dopravci vozit v EU zboží, jak chtějí.
Ochrana spotřebitele
Nově přijatá pravidla chrání spotřebitele při nákupech přes hranice a po internetu, aby se na něj vztahovaly stejné obchodní podmínky, kvalita a cena zboží a služeb bez rozdílu země, z které pochází.
Příchod investorů
 
Díky naší účasti na vnitřním trhu EU nejsou investoři vystaveni čelit tarifním i netarifním překážkám. Naše členství v EU je také důvodem proč k nám řada investorů přišla a například nepřesouvají svoji výrobu jinam.
Bezplatné ošetření v zahraničí
 
Každý Čech má nárok na ošetření zdarma v kterékoliv zemi Evropské unie. Kdekoliv v EU můžete zdarma volat číslo 112. S evropskou kartou pojištěnce vás pak musí ve všech státních nemocnicích v Unii ošetřit. 
Levnější zboží
 
Členství v EU umožňuje volný pohyb zboží, služeb či kapitálu, čímž dochází ke zvýšení konkurence na trhu. To se následně odráží i na cenách zboží v českých obchodech, které jsou tím pádem levnější.
Levnější volání a data
 
Na území EU voláme a máme datové služby za stejnou cenu jako doma.
Pomoc Čechům v problémech v zahraničí
 
Členství ČR v EU sebou přináší možnost obrátit se o pomoc na velvyslanectví nebo konzulát kterékoliv země EU, pokud v dané zemi zrovna není velvyslanectví ČR.
Studium v zahraničí
Čeští studenti mají možnost bezproblémově studovat v zahraničí. Díky programům, jako je například Erasmus, je pro ně toto studium dnes i finančně daleko dostupnější. Naše členství v EU tak otevřelo řadě českých studentů možnost studovat na špičkových evropských univerzitách.
V letech 2004 až 2016 vycestovalo přes program ERASMUS na zahraniční univerzitní pobyt zhruba 70 tisíc českých studentek a studentů.
Zvýšení konkurenceschopnosti
 
Naše účast na vnitřním trhu EU s sebou přináší snížení nákladů a tím i ceny českých výrobků díky neexistenci cel a dalším nákladům za administrativu. To znamená vyšší konkurenceschopnost českých dodavatelů, zisk zakázek, vyšší zisky, vyšší zaměstnanost.
V případě znovuzavedení hranic by hodnota snížení objemu českého zahraničního obchodu byla 7,7 mld. Kč.
Čeští podnikatelé by ztratili bezbariérový přístup na trh zemí EU, kam dnes směřuje 84 % českého vývozu.
Podpora vědy
 
Česko se zapojuje do vědecko-výzkumných programů EU. Jde o podstatnou podmínku pro inovaci naší země. ČR tak nezaostává a nepřichází o své nejlepší vědce a inovátory.
Boj za spravedlivé zdanění
 

Daňové podvody, daňové úniky a daňové ráje jsou realitou ekonomické aktivity současné doby.Podle odhadů únik kapitálu, šedá ekonomika a různé daňové optimalizace, kterými se podniky snaží vyhnout daním, připraví státy Evropské unie každoročně o zhruba jeden bilion eur na daňových výnosech.

Evropská komise bojuje proti daňovým únikům. Mnoho koncernů v Evropě stále využívá mezer v daňových zákonech. Některé členské státy lákají koncerny do země nízkými daňovými sazbami. Jedna země, pokud postupuje samostatně, proti tomu mnoho nezmůže. EU poskytuje členským státům nástroje, které jim pomáhají účinněji bojovat proti daňovým únikům.

Prostřednictvím předpisů o státní podpoře se Evropská komise zaměřuje na daňové obchody, které státy EU uzavírají s velkými koncerny. V srpnu 2016 Evropská komise např. uložila  Irsku, aby od společnosti Apple požadovalo vyplacení částky ve výši 13 miliard eur, kterou neodvedla na daních.

Cílem je, aby všechny podniky, malé i velké, platily daně tam, kde generují zisky. V EU se netoleruje, aby mocné podniky sjednávaly v zákulisí daňové obchody. Obzvláště v dobách, kdy státní rozpočty nemají dostatek prostředků na veřejné služby,  nemocnice  a školy. To je významná sociální stránka práva hospodářské soutěže.

Komise prosazuje reformu daní z příjmů právnických osob v EU. Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob má zajistit, aby podniky nemohly uměle podhodnocovat své zisky nebo je přesouvat do jiných zemí EU s cílem snížit daňové zatížení. Na základě zpráv členěných podle jednotlivých zemí (tzv. „Country by Country Reporting“) musí koncerny od roku 2017 sdělit daňovým úřadům, jak vysoké daně a v které zemi zaplatily.

Stanovit daňové předpisy pro celou EU je velmi složité, neboť státy EU musí přijímat rozhodnutí o daňové politice jednomyslně na základě konsensu.

Dohled nad bankami
 

Zafinanční krize po roce 2008 přivedly bankrotující banky některé členské státy EU téměř na pokraj finančního zhroucení. Panovaly obavy ze zhroucení evropské měnové unie. EU se z této situace poučila. Zavedla evropskou bankovní unii pro členské státy eurozóny. Jejím cílem je, aby státy a jejich daňoví poplatníci nemuseli v případě problémů bank zasahovat. Platit by měli v první řadě vlastníci a věřitelé bankovní instituce, a pokud to nestačí, celé bankovní odvětví prostřednictvím předem uhrazených odvodů bank.

Bankovní unie spočívá na třech pilířích. První pilíř bankovní unie představuje evropský bankovní dohled, který od roku 2014 centrálně dohlíží na 130 největších  finančních institucí v eurozóně a zajišťuje, aby vnitrostátní orgány dohledu u vlastních institucí již nemohly přivírat oči, tak jak tomu  často bývalo  dříve. Odpovědnost za dohled má Evropská centrální banka.  Dohled již funguje, evropské banky jsou podle údajů Evropské centrální banky stabilní, jak prokázal nejnovější zátěžový test Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Na nátlak EU banky značně zlepšily své vybavení vlastním kapitálem.

Druhým pilířem  bankovní unie jsou nová pravidla pro řešení krizí bank. V případě úpadku banky bude daná instituce vypořádána příslušnými orgány EU centrálně podle přesných pravidel. Tak lze zabránit panice. Stát nemusí zasahovat, neboť nejdříve ručí akcionáři a věřitelé banky, a pokud to nestačí, celé bankovní odvětví.

Třetím pilířem bankovní unie je pojištění vkladů. Jde o záruky za úspory klientů v případě úpadku banky. Vklady jsou v celé EU pojištěny do výše 100 tisíc eur, přičemž jsou kryty vnitrostátními finančními prostředky. O evropském systému pojištění vkladů se jedná a má být postupně vytvořen.

Díky novým opatřením jsou banky v Evropě jistější a finanční odvětví v Evropě je odolnější vůči krizím. Při aktuální preventivní rekapitalizaci italské banky Monte dei Paschi prostřednictvím italského státu Evropská komise zajistí, aby byla použita pravidla bankovní unie a aby se akcionáři a věřitelé podíleli spravedlivým sdílením zátěže rekapitalizace z vnitřních zdrojů.

Česká republika jako nečlenský stát eurozóny není členem bankovní unie. V ČR jsou pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně. Jde zejména o kreditní zůstatky na účtech (běžné účty, termínované vklady atd.) či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných pohledávek z vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky nebo družstevní záložny a poskytuje se ve výši 100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 tisíc EUR pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

EU nabízí občanům možnost zapojit se do dění v Evropě
 
EU je budována na zásadách parlamentní demokracie. Směrnice a nařízení EU nejsou dílem nevolených eurokratů, ale výsledkem demokratických procedur. Komise navrhuje právní předpisy, o nichž poté rozhoduje přímo volený Evropský parlament a volené vlády zastoupené v Radě ministrů. Žádný právní předpis EU není přijat bez účasti a souhlasu volených politiků členských států.
Evropská unie je unií států a občanů. Každý občan může ovlivnit vývoj v Unii prostřednictvím iniciativ, návrhů a stížností.
Od roku 2012 lze zahájit v EU evropskou občanskou iniciativu. Tato možnost podílet se na vývoji i mimo rámec voleb a politických stran se osvědčila. Více než 5 milionů občanů se již podepsalo pod více než 20 iniciativ.
Předkladatelé iniciativy musí získat podpisy alespoň od jednoho milionu občanů ze sedmi z celkového počtu 28 členských států. Poté mohou vyzvat Evropskou komisi, aby předložila návrh právního předpisu EU. Musí se jednat o otázky, které spadají do působnosti Evropské komise.
Dosud byly úspěšné tři evropské občanské iniciativy. Jednalo se o vodu jako lidské právo, ochranu embryí a zákaz testování na zvířatech. V současné době probíhá šest dalších iniciativ - o snižování množství plastů v moři, ochraně manželství a rodiny a zákazu glyfosátů ničících plevel.
EU je založena na sociálně tržním hospodářství
 

EU je založena na sociálně tržním hospodářství. Lisabonská smlouva stanoví, že EU má usilovat o konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství. Cílem je dosáhnout prosperity a plné zaměstnanosti a současně zaručit zaměstnancům sociální ochranu. Za tímto účelem stát i EU aktivně zasahují do hospodářského dění, např. pokud jde o ochranu spotřebitelů nebo hospodářskou soutěž.

EU podporuje účast pracovníků na firemním rozhodování, zajišťuje ochranu zdraví na pracovišti, posiluje částečné pracovní úvazky a garantuje minimální normy v oblasti dovolené a volného času.  Evropská komise bojuje proti daňovým únikům, zasazuje se o aktivní evropskou politiku trhu práce a podporuje vytváření nových pracovních míst. EU se zasloužila o celoevropské normy při uznávání diplomů a kvalifikací, což usnadňuje každému, kdo má zájem, pracovat v jiném členském státě EU.

Evropská unie v listopadu 2017 na neformálním summitu ve švédském Göteborgu přijala evropský pilíř sociálních práv, což je dvacet principů, podle kterých má být formulována budoucí evropská sociální politika. Evropský pilíř sociálních práv slouží jako vodítko na cestě k efektivním výsledkům v oblasti zaměstnanosti a sociální oblasti při řešení současných a budoucích výzev, které jsou přímo zaměřeny na uspokojení nezbytných potřeb lidí, i na cestě k zajištění lepšího uzákonění a uplatňování sociálních práv.

Zajištění práv cestujících v dopravě
 

Stále více lidí v Evropě cestuje. Využívají výhod schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Roste popularita letecké dopravy. Dříve řada cestujících při potížích v dopravě odešla s prázdnou. Nyní je tomu jinak. V roce 2005  Evropská unie v nařízeních stanovila řadu práv cestujících linkových a charterových letů pro lety, které začínají na letišti v EU nebo mají cíl v EU.  Pokud např. dojde k přesunutí letu na následující den, musí letecká společnost cestujícím uhradit přenocování v hotelu. V případě značného zpoždění při přistání, zrušení letu krátce před odletem nebo v případě, že na palubě není navzdory rezervaci letenky místo, mají cestující nárok na finanční odškodnění. Výše odškodnění závisí na délce letu -  v závislosti na vzdálenosti dostane každý cestující 250, 400 nebo 600 eur. Platí to pouze tehdy, pokud důvodem nebyly mimořádné okolnosti, např. špatné počasí nebo stávka řídících letového provozu. V případě zrušení letu mohou cestující požadovat odškodnění nebo úhradu ceny letenky. Letecká společnost musí rovněž nahradit škodu vzniklou ztrátou či poškozením zavazadla.

Odškodnění není automatické, cestující o něj musí leteckou společnost požádat. Pokud letecká společnost odškodnění odmítá, může cestující uplatnit stížnost u příslušného vnitrostátního orgánu leteckého dohledu. V případě stávky je možné obrátit se na smírčí orgán, a to Evropské spotřebitelské centrum.

V roce 2007 přijala EU též opatření na ochranu cestujících po železnici. Práva cestujících po železnici v celé Evropě jsou jednotně upravena nařízením EU. V případě zpoždění vlaku, zrušení vlaku nebo v případě nehody dostanou cestující odškodnění, a to bez ohledu na to, zda cestují v rámci své země nebo za hranice. Pokud má vlak zpoždění delší než 60 minut, cestující obdrží 25 procent z ceny jízdenky. Při zpoždění delším než 120 minut dostane polovinu ceny jízdenky. Pokud se očekává zpoždění alespoň o 60 minut, může se cestující rozhodnout, zda si nechá uhradit cenu jízdenky nebo zda bude požadovat dopravu na místo určení bezplatným náhradním vlakem či autobusem. V noci mají cestující právo využít taxislužbu a nechat si proplatit náklady do maximální výše 80 eur. Pokud je z důvodu zrušení nutné přenocování, zaplatí železniční společnost hotel.

Podobná pravidla platí rovněž pro cestující autobusovou a lodní dopravou.

Pomoc spotřebitelům domoci se svách práv – např. při podomním prodeji
 

Evropská unie vydala řadu opatření, která umožňují spotřebiteli, aby se účinně domohl svých práv vůči nepoctivým prodejcům.

Koupili jste si již někdy v rámci předváděcí akce, na internetu nebo od podomního prodejce něco, co jste vůbec nepotřebovali? Například předplatné časopisu nebo smlouvu mobilních operátorů? Spotřebitelé se často cítí zaskočeni a následně si kladou otázku, zda si tyto služby nebo produkty mohou vůbec dovolit.

Aby EU chránila spotřebitele před unáhlenými rozhodnutími o nákupu, povoluje u podomního prodeje odstoupení od koupě a zavádí právo odstoupit od smlouvy. Každý si může v klidu promyslet, zda smlouvu uzavře či nikoliv. To však neplatí pro letenky nebo hotelové rezervace.

Právo odstoupit od smlouvy neplatí pouze pro podomní či pouliční prodeje, předváděcí akce nebo prodej zboží prostřednictvím domácích prezentací, ale také pro objednávky uskutečněné přes internet či telefonicky a přes běžný zásilkový prodej. Platí též pro internetové aukční domy, jako je např. Ebay.  V těchto případech může zákazník od koupě odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů. Lhůta na odstoupení začíná běžet v den, kdy zákazník zboží převzal. Pokud prodávající zákazníka na právo odstoupit od smlouvy jasně neupozorní, prodlužuje se tato lhůta na jeden rok.

Bezpečnější nakupování po internetu
 
Objednat si po internetu boty nebo oblečení a v klidu si je doma vyzkoušet, nechat si zaslat knihy nebo CD jedním kliknutím myši. Tyto možnosti nakupování bez stresu využívá stále více zákazníků.
EU zaručuje při nákupech na internetu větší právní jistotu. Pro smlouvy, které zákazník uzavře s obchodníkem prostřednictvím internetu, katalogu nebo telefonicky, platí jednotná úroveň ochrany. Přitom není důležité, zda má podnik sídlo v ČR nebo v jiné zemi EU.
Aby se zabránilo nehorázným cenám a nákupy po internetu byly bezpečnější, bylo zavedeno „odkliknutí“. To znamená, že zákazníci musí nákup výslovně potvrdit kliknutím pomocí myši. Internetový obchodník musí zákazníky upozornit na vzniklé náklady a musí si nechat potvrdit, že spotřebitel vzal tuto skutečnost na vědomí. Pokud nabízející nepoužívá řešení „odkliknutím“, není objednávka pro zákazníka závazná.
Pokud má internetový obchodník horkou linku pro dotazy, spotřebitel smí být požádán pouze o platbu za základní tarif. Zpoplatněné zákaznické horké linky jsou zakázány. Obchodník může od zákazníka požadovat pouze příplatky za některé typy plateb, jako je např. platba kreditní kartou, pokud tím vzniknou obchodníkovi vyšší náklady. Pokud si podnik účtuje dopravu nebo poštovné, musí o tom spotřebitele jasně informovat. Kromě toho musí okamžitě po přijetí objednávky zaslat e-mailem potvrzení objednávky. Obchodník musí zboží dodat do 30 dnů. V případě, že tak neučiní, může spotřebitel 31. den od smlouvy odstoupit.
Směrnice EU zaručuje spotřebitelům právo obrátit se v případě sporu na systém pro on-line řešení spotřebitelských sporů.
Ochrana úspor občanů
 
EU zajistí, aby při krachu banky každý dostal své peníze zpět, a to nejen z české banky, ale rovněž z banky v jiném členském státě EU. EU stanovuje standardy pro pojištění vkladů.  Po finanční krizi v roce 2008 se pravidla zpřísnila.
Záruky platí pro úspory do 100 tisíc eur na klienta v jedné bance. Patří sem úspory na termínovaných účtech a na účtech s možností výběru na požádání, vkladních knížkách a peníze na běžném bankovním účtu. Tuto částku garantují národní státy. Tato úprava je spojena s rizikem, že úpadek více bankovních institucí v jedné zemi způsobí, že vnitrostátní systémy záruk nebudou dostačující. Evropská komise proto v roce 2015 navrhla vytvořit do roku 2024 celoevropský systém pojištění vkladů.Tento fond by v rámci celé EU zaručoval úspory ve výši do 100 tisíc eur na jednom účtu, avšak pouze tehdy, pokud je vnitrostátní záruční fond země nedostatečný. Záruka má rovněž zabránit tomu, aby zákazníci, kteří se obávají úpadku banky, ze strachu před ztrátou úspor masově vybírali peníze z banky (tzv. „run na banky“). Evropské pojištění vkladů je třetím pilířem tzv. bankovní unie, díky níž se má bankovní sektor stát bezpečnějším.
Zdravé svačiny
 
Evropská unie každoročně přispívá žákům na ovoce, zeleninu, mléko a mléčné výrobky. Českým dětem by mělo být alokováno prostřednictvím jejich škol v příštím roce až 6 milonů eur.
Levnější léky
 

Obchod se zdravím je citlivé téma. EU dbá na to, aby přísná pravidla platila pro postupy chránící zdraví spotřebitelů léků. Díky několika rozsudkům Evropského soudního dvora je evropský trh s léčivy lépe přístupný. Větší konkurence znamená i nižší ceny.

EU umožnila nejen objednávat si tabletky v zásilkovém prodeji, ale též nechat si bez zvláštních poplatků vydat léky na předpis v jiném členském státě. Evropský soudní dvůr konstatoval, že volný pohyb zboží musí platit i pro léky. Z této zásady profitují občané, kteří hodně cestují nebo žijí v příhraničních regionech.

Nižší účty za teplo a elektřinu
 
Zatímco dříve jsme byli odkázáni na jeden státní monopol, od roku 2007 si můžeme díky liberalizaci trhu s plynem a elektřinou vybrat mezi vícero poskytovateli. Díky EU tak platíme méně i za energie.
Povinné údaje o složení potravin
 
Na obalu každé potraviny, od mármelády až po hovězí bujón, si můžeme přečíst, co obsahují a v jakém složní.
Čistá voda k pití a koupání
 

EU se zasazuje o zachování čistoty vod.Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se zlepšila kvalita pitné vody i efektivita čištění odpadních vod v celé Evropské unii. Podle zprávy EEA z roku 2016 byly výsledky rozborů pitné vody, jež v Unii probíhaly v letech 2011 až 2013, v 98,5 procentech případů v normě či dokonce lepší, než norma stanoví. Podle zprávy má stále více domácností přípojku na čističku odpadních vod. Horší je však zásobování vodou v regionech jižní a východní Evropy. EEA  kritizuje skutečnost, že se do životního prostředí nadále dostává příliš mnoho odpadních vod a živin, především dusíku a fosforu.

Po několika haváriích námořních tankerů a rozlití ropných skvrn zavedla EU normy pro lodě, jež používají její přístavy. Po havárii tankeru Erika u francouzského pobřeží v roce 1999 byla zřízena Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) se sídlem v Lisabonu. Agentura dbá o bezpečnost v evropských vodách. Zakázány byly např. tankery s jednoduchou ocelovou stěnou, musí mít stěnou dvojitou.

EU dbá na to, aby koupání v jezerech a mořích bylo hygienicky nezávadné. Podle zprávy EU o kvalitě vod ke koupání za rok 2016 je tomu tak v 96 procentech vod, v Německu činila tato hodnota dokonce 98 procent.

Od počátku roku 2017 omezuje jedno z nařízení EU obsah fosforu v prostředcích do myček nádobí ve formě tablet či prášku. Dostanou-li se fosforečnany v nadměrném množství s odpadní vodou do řek a jezer, působí jako živina pro řasy, které se začnou mohutně množit. Ve vodě začne ubývat kyslíku, což způsobuje úhyn zvířat i rostlin.

EU upozorňuje též na nadměrný obsah dusičnanů, který je důsledkem používání dusíkatých hnojiv v zemědělství. Dusičnany spolu s fosforečnany z pracích prostředků podporují růst řas. Tyto řasy ničí život, a to ve sladké vodě i v mořském prostředí. Koncentrace dusičnanů nad 50 mg/l může mít značné zdravotní následky pro obyvatelstvo, zejména těhotné ženy a malé děti. Odstraňování těchto látek z pitné vody je drahé.

Informace o ceně
 
V rámci EU musí prodejce vždy poskytnout jasné, korektní a srozumitelné informace o produktu. Uvedená cená musí být konečná. Pokud je zboží vadné nebo není tím, co bylo slíbeno v reklamě, musí jej obchodník opravit, zlevnit, nahradit nebo vrátit peníze. 
Vzájemné uznávání řidičského oprávnění
 
Díky harmonizaci v EU si členské státy vzájemně uznávají řidičská oprávnění, takže řidiči mohou do libovolného státu EU jet bez byrokratických překážek. V EU je v současné v oběhu přes 110 platných druhů řidičských průkazů. Osoby žijící v jiném státě EU si nemusejí svůj dosavadní řidičský průkaz vyměňovat a mohou jej používat i nadále. V případě prodloužení, nejpozději však v roce 2033, bude tento průkaz nahrazen průkazem v novém formátu.
Od ledna 2013 jsou všechny nové řidičské průkazy v EU vystavovány ve standardním formátu. Jedná se o plastovou kartičku o velikosti kreditní karty, která je opatřena fotografií a posílenými bezpečnostními prvky.
Pokud na svých cestách v evropském zahraničí řidičský průkaz ztratíte, nemusíte se obávat nepříjemných důsledků, neboť všechny státy EU vystavují průkazy náhradní.
Propojení Evropy – zavádění bezplatné Wi-Fi připojení
 
Vývoj techniky rychle pokračuje. Ovlivňuje naše životy. Lidé v práci, doma či na cestách  chtějí být neustále on-line, aby si mohli přečíst e-mail nebo poslat fotku. K tomu je zapotřebí kvalitní internetové připojení.Evropská komise chce dosáhnout bezplatného Wi-Fi připojení na veřejných místech.  V září 2016 představila iniciativu týkající se této problematiky. Do roku 2020 na nejdůležitějších veřejných místech v evropských městech a vesnicích má být zajištěno bezplatné a superrychlé internetové připojení – např.  v knihovnách, parcích či ve veřejných budovách.  Pro tento  účel EU vyčlenila 120 milionů EUR.
Podporu z prostředků EU má do roku 2020 využít šest až osm tisíc měst a obcí. Obce získají zařízení pro Wi-Fi připojení bezplatně. EU jim uhradí výdaje na technické vybavení a instalaci hotspotů WiFi4EU. Komise vyzvala místní orgány, aby zavedly nové služby, jako jsou plány měst pro turisty, internetové formuláře pro úřady nebo informace o zdravotních službách. Předpokladem je, aby města nevyřadila žádnou stávající nabídku soukromého nebo veřejného Wi-Fi připojení a aby provozovatelé sítí byli schopni zajistit rychlost připojení alespoň 30 MB/s. Tato iniciativa se zaměřuje především na oblasti, kde by bez podpory EU žádné bezdrátové sítě nebyly. Žádosti lze podávat od léta 2017. Občané v odlehlých regionech mají získat rychlý mobilní internet za dostupné ceny.
Do roku 2025 má být spotřebitelům v celé Evropě k dispozici superrychlý mobilní internet 5G. Odhaduje se, že díky tomu by v EU mohly vzniknout dva miliony nových pracovních míst. Komise v roce 2013 zahájila partnerství veřejného a soukromého sektoru s podporou ve výši 700 milionů EUR z veřejných prostředků, jehož cílem je napomoci prosazení technologie 5G v Evropě.
Ochrana dětí před nebezpečnými hračkami
 
Díky síti národních úřadů RAPEX se spotřebitelé okamžitě dozví, když se v některém státě objeví nebezpečný produkt. Každý týden je vydáván nový seznam, na němž nejčastěji figurují hračky. Často jde o plastové hračky obsahující nebezpečné ftaláty či jiné toxické látky. EU tak mimo jiné chrání naše děti před nebezpečnými hračkami, které se v Evropě objeví.
Ochrana před nebezpečnými výrobky
 
Kromě hraček upozorňuje síť RAPEX i na jiné předměty, které by pro nás mohli být nebezpečné. Patří sem například vadné nabíječky a jiná nebezpečná elektrická zařízení, či třeba držák na mýdlo obsahující olovo. Informace lze nalézt on-line na adrese ec.europa.eu/consumers.
Transparentnost energetické náročnosti spotřebičů
 
Na lednicích, mrazácích, pračkách, sušičkách a myčkách jsou nalepeny štítky v barvách semaforu. Ty ukazují energetickou náročnost spotřebiče. Zákazník tak může snadno a rychle zjistit, jestli se mu nízká pořizovací cena neprodraží při spotřebě.